• Resolución

    Categorías: Técnico/a en farmacia, técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía, técnico superior en hixiene bucodental, técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico, técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico e técnico/a superior en  radioterapia