• CC.EE. HUAC

    As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Complexo Hospitalario no prazo de 7 días naturais a contar dende o día seguinte  á data de publicación desta corrección.