• Xefe de Sección de Anestesioloxía e Reanimación – Área Cirurxía Maior Ambulatoria e Curta Estadía

  • Xefe de Sección de Anestesioloxía e Reanimación – Área Obstétrico-Xinecolóxica e Pediátrica