As solicitudes presentaranse preferentemente no Rexistro Xeral do Complexo Hospitalario ou segundo o establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no prazo de 7 días naturais a contar dende o día seguinte á data de publicación da convocatoria.